thi cử

Không sử dụng kinh phí từ khoản thu dịch vụ tuyển sinh mà người dự tuyển nộp để chi cho các nhiệm vụ quy định tại thông tư này. Ảnh: TL.

Theo dự thảo thông tư, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy định tại thông tư này gồm từ: ngân sách nhà nước; tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, các nguồn vốn xã hội hóa, nguồn vốn huy động hợp pháp, nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Dự thảo thông tư lưu ý, không sử dụng kinh phí có nguồn gốc từ khoản thu dịch vụ tuyển sinh mà người dự tuyển phải nộp khi tham gia xét tuyển, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học để chi cho các nhiệm vụ quy định tại thông tư này. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, có hiệu quả, công khai, minh bạch, đúng chế độ.

Nội dung chi cho công tác đề thi được quy định cụ thể như sau: chi công tác ra đề thi; công tác xây dựng ngân hàng câu hỏi thi; chi công tác in, sao đề thi.

Đối với chi cho công tác tổ chức thi và chấm thi (làm phách, chấm thi, phúc khảo, chấm thẩm định): chi thuê địa điểm thi; địa điểm tổ chức chấm thi (nếu có); chi thuê, mua trang thiết bị (nếu có), vật tư, văn phòng phẩm; chi in ấn các tài liệu, giấy chứng nhận, thẻ phục vụ công tác tổ chức thi, chấm thi; chi thù lao cho các thành viên của ban chỉ đạo thi, hội đồng thi; chi cho công tác thanh tra, kiểm tra thi…

Các mức chi cụ thể cũng được dự thảo thông tư quy định rõ. Chi ra đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông tối đa là 460.000 đồng/đề; đề thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia tối đa là 815.000 đồng/đề; thi chọn học sinh vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế tối đa là 1.050.000 đồng/đề.

Chi xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi: thù lao soạn thảo câu hỏi thô là từ 10.000 – 92.000 đồng/câu; thù lao chỉnh sử các câu hỏi sau khi thử nghiệm đề thi cũng ở mức đó. Thù lao soạn đề thi gửi ban tổ chức quốc tế có mức là 500.000 đồng/câu.

Mức chi quy định tại dự thảo thông tư này là mức chi tối đa, được thực hiện cho những ngày thực tế làm việc trong thời gian chính thức tổ chức các nhiệm vụ quy định thông tư này.

Trường hợp một người làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trong một ngày thì chỉ được hưởng một mức thù lao cao nhất. Các địa phương căn cứ vào mức chi trên để ban hành các quy định cụ thể phù hợp với tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương./.

Minh Anh