Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2021 tăng 0,62%
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2021 tăng 0,62%
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2021 tăng 0,62%

TTXVN