Infographics: 25.055 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ được huy động trong tháng 8