Infographics: Thu ngân sách 8 tháng do cơ quan thuế quản lý ước đạt 962.097 tỷ đồng