Infographics: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đã đạt gần 365 tỷ USD