Inforgraphics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 8 tháng ước đạt 435,23 tỷ USD