Kết quả công tác nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia trong 6 tháng đầu năm 2022