Kết quả đấu giá biển số xe ngày 3/10: Biển trúng đấu giá cao nhất có mức giá 1,485 tỷ đồng
Kiểm tra biển số xe trước khi giao cho khách tại đội đăng ký phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Ảnh: TL

Kết quả phiên đấu giá buổi sáng

Khung giờ từ 8h-9h: Biển số 99A - 666.65 trúng đấu giá với số tiền 170 triệu đồng; biển số 98A - 639.99 trúng đấu giá với số tiền 60 triệu đồng; biển số 36A - 998.99 trúng đấu giá với số tiền 425 triệu đồng; biển số 37K - 229.99 trúng đấu giá với số tiền 125 triệu đồng; biển số 88C - 268.88 trúng đấu giá với số tiền 85 triệu đồng; biển số 43A - 777.99 trúng đấu giá với số tiền 345 triệu đồng; biển số 90A - 222.28 trúng đấu giá với số tiền 85 triệu đồng; biển số 90A - 222.26 trúng đấu giá với số tiền 70 triệu đồng; biển số 88A - 629.99 trúng đấu giá với số tiền 165 triệu đồng; biển số 30K - 519.59 trúng đấu giá với số tiền 105 triệu đồng; biển số 30K - 486.99 trúng đấu giá với số tiền 115 triệu đồng; biển số 61K - 298.98 trúng đấu giá với số tiền 610 triệu đồng; biển số 19A - 558.68 trúng đấu giá với số tiền 75 triệu đồng; biển số 15K - 185.99 trúng đấu giá với số tiền 55 triệu đồng; biển số 14A - 792.89 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 73A - 313.68 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 30K - 519.77 trúng đấu giá với số tiền 100 triệu đồng; biển số 12A - 218.66 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 24A - 248.68 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 24A – 242.68 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 23A - 129.39 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 22A - 202.66 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 21A - 172.88 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 69A - 136.88 trúng đấu giá với số tiền 60 triệu đồng; biển số 66A - 238.87 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng.

Khung giờ từ 9h30 – 10h30: Biển số 99A - 665.66 trúng đấu giá với số tiền 415 triệu đồng; biển số 99A - 655.88 trúng đấu giá với số tiền 85 triệu đồng; biển số 98A - 665.66 trúng đấu giá với số tiền 155 triệu đồng; biển số 98A - 655.66 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 51K - 808.08 trúng đấu giá với số tiền 440 triệu đồng; biển số 51K - 889.99 trúng đấu giá với số tiền 1,485 tỷ đồng triệu đồng; biển số 99A - 665.68 trúng đấu giá với số tiền 95 triệu đồng; biển số 38A - 555.59 trúng đấu giá với số tiền 190 triệu đồng; biển số 37K - 238.38 trúng đấu giá với số tiền 100 triệu đồng; biển số 43A - 799.79 trúng đấu giá với số tiền 480 triệu đồng; biển số 90A - 222.88 trúng đấu giá với số tiền 80 triệu đồng; biển số 73A - 318.88 trúng đấu giá với số tiền 90 triệu đồng; biển số 34A - 695.66 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 95A - 111.19 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 19A - 557.99 trúng đấu giá với số tiền 45 triệu đồng; biển số 81C - 235.79 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 36A - 992.99 trúng đấu giá với số tiền 245 triệu đồng; biển số 12A - 219.89 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 30K - 519.84 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 27A - 101.68 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 26A - 180.88 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 35A - 365.79 trúng đấu giá với số tiền 80 triệu đồng; biển số 14A - 826.61 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 14A - 819.96 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 12A - 220.68 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng.

Kết quả phiên đấu giá buổi chiều

Khung giờ từ 13h30 – 14h30: Biển số 37K - 233.99 trúng đấu giá với số tiền 170 triệu đồng; biển số 90A - 228.68 trúng đấu giá với số tiền 110 triệu đồng; biển số 90A - 226.26 trúng đấu giá với số tiền 110 triệu đồng; biển số 99A - 666.63 trúng đấu giá với số tiền 60 triệu đồng; biển số 51K - 909.99 trúng đấu giá với số tiền 825 triệu đồng; biển số 30K - 555.56 trúng đấu giá với số tiền 885 triệu đồng; biển số 99A - 666.39 trúng đấu giá với số tiền 60 triệu đồng; biển số 98A - 668.66 trúng đấu giá với số tiền 290 triệu đồng; biển số 72A - 722.99 trúng đấu giá với số tiền 90 triệu đồng; biển số 72A - 733.88 trúng đấu giá với số tiền 135 triệu đồng; biển số 43A - 777.89 trúng đấu giá với số tiền 135 triệu đồng; biển số 37K - 186.99 trúng đấu giá với số tiền 50 triệu đồng; biển số 49A - 626.26 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 61K - 293.93 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 99A - 668.81 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 26A - 178.99 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 25A - 067.68 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 30K - 519.91 trúng đấu giá với số tiền 140 triệu đồng; biển số 98A - 656.89 trúng đấu giá với số tiền 55 triệu đồng; biển số 30K - 523.07 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 30K - 522.12 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 30K - 525.88 trúng đấu giá với số tiền 410 triệu đồng; biển số 30K - 525.36 trúng đấu giá với số tiền 175 triệu đồng; biển số 37K - 234.99 trúng đấu giá với số tiền 45 triệu đồng; biển số 26A - 178.99 không có người đấu giá.

Khung giờ từ 15h - 16h: Biển số 90A - 222.99 trúng đấu giá với số tiền 90 triệu đồng; biển số 98A - 626.66 trúng đấu giá với số tiền 115 triệu đồng; biển số 98A - 626.26 trúng đấu giá với số tiền 55 triệu đồng; biển số 30K - 598.98 trúng đấu giá với số tiền 490 triệu đồng; biển số 99A - 666.68 trúng đấu giá với số tiền 930 triệu đồng; biển số 99A - 666.68 trúng đấu giá với số tiền 280 triệu đồng; biển số 36A - 969.79 trúng đấu giá với số tiền 100 triệu đồng; biển số 36A - 966.99 trúng đấu giá với số tiền 540 triệu đồng; biển số 90A - 225.55 trúng đấu giá với số tiền 900 triệu đồng; biển số 38A - 557.77 trúng đấu giá với số tiền 75 triệu đồng; biển số 37K - 226.66 trúng đấu giá với số tiền 190 triệu đồng; biển số 37K - 225.55 trúng đấu giá với số tiền 80 triệu đồng; biển số 73A - 311.19 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 23C - 078.68 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 15K - 159.59 trúng đấu giá với số tiền 110 triệu đồng; biển số 38A - 558.55 trúng đấu giá với số tiền 50 triệu đồng; biển số 72A - 738.79 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 72A - 737.39 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 24A - 251.99 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 30K - 526.79 trúng đấu giá với số tiền 180 triệu đồng; biển số 43A - 778.79 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 30K - 523.58 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 24A - 249.91 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 72A - 702.89 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng; biển số 23C - 078.68 trúng đấu giá với số tiền 40 triệu đồng.

Như vậy trong ngày hôm nay, có tất cả 35 biển số trúng đấu giá với số tiền bằng số tiền đặt cọc. Có thể thấy các phiên đấu giá biển số ô tô đang dần hạ nhiệt, mức đấu giá thành công ngày càng rẻ hơn.

Không ít người nhận xét, biển đẹp chỉ xuất hiện trong những phiên đấu giá đầu tiên. Càng về sau kho biển đẹp sẽ ít. Trong các phiên đấu giá sau cùng, việc đấu giá chỉ bằng hoặc cao hơn giá khởi điểm từ 1-2 bước giá sẽ không còn là chuyện hiếm.

Tại họp báo chiều 2/10 của Bộ Công an, thiếu tướng Lê Xuân Đức (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông) cho biết, từ ngày 15 - 30/9, các đơn vị liên quan đã tổ chức đấu giá tổng cộng 493 biển số, dự kiến thu về hơn 214 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9, có 76 người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nộp tổng số tiền hơn 16,8 tỷ đồng vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an. Trong số này, 3 khách hàng đã đến đăng ký biển số./.