khánh hòa

Cán bộ Hải quan Khánh Hòa giải quyết thủ tục nhập khẩu cho DN. Ảnh: Hải Anh

Cục Hải quan Khánh Hòa cho biết, những năm qua, cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được Đảng ủy, lãnh đạo cục luôn quan tâm, quán triệt, chỉ đạo quyết liệt, kết quả đã góp phần rút ngắn thời gian thông quan, giảm thiểu các tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính nhất là ở cấp chi cục.

Kết quả đo thời gian giải phóng hàng hóa được thực hiện tại các chi cục hải quan trực thuộc từ ngày 19/10 - 24/10/2020 vừa được Cục Hải quan Khánh Hòa công bố cho thấy, doanh nghiệp được hưởng lợi từ cải cách hành chính, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh khi thời gian thông quan được giảm đáng kể.

Cụ thể, thời gian trung bình từ khi đăng ký tờ khai nhập khẩu đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng toàn cục giảm 4:22:08 giây so với năm 2019 (13:18:53 giây), chỉ còn 8:56:45 giây.

Thời gian trung bình từ khi đăng ký tờ khai xuất khẩu đến khi quyết định thông quan/giải phóng hàng toàn cục là 0:11:23 giây, giảm 0:19:31 giây so với năm 2019 (0:30:54 giây).

Thời gian trung bình từ khi đăng ký đến khi quyết định thông quan của các tờ khai đưa hàng về bảo quản giảm 80:19:11 giây so với năm 2019 (167:45:00 giây) chỉ còn 87:25:49 giây.

So sánh với chỉ tiêu về thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới tại Kế hoạch cải cách hiện đại hóa ngành Hải quan giai đoạn 2016 - 2020 ban hành kèm theo Quyết định 1614/QĐ-BTC (ngày 19/7/2016) đối với hàng hóa xuất khẩu là dưới 36 giờ, dưới 41 giờ đối với hàng nhập khẩu, kết quả đo của Cục Hải quan Khánh Hòa đã đảm bảo chỉ tiêu đề ra của Bộ Tài chính.

Ngọc Linh