Kho bạc Nhà nước lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh nhũng nhiễu, gây phiền hà
Từ ngày 15/8/2022, hệ thống Kho bạc Nhà nước kích hoạt đường dây nóng. Ảnh: H.T

Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, việc thiết lập đường dây nóng của hệ thống KBNN nhằm triển khai thống nhất, đồng bộ việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh từ các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của công chức KBNN các cấp; thông qua đó góp phần phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng KBNN các cấp trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đồng thời, đường dây nóng cũng giúp tăng cường công tác quản lý, điều hành của thủ trưởng, lãnh đạo KBNN các cấp và nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN trong việc tiếp nhận, xử lý các thông tin, phản ánh của các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Đường dây nóng của hệ thống KBNN bao gồm: đường dây nóng do KBNN trung ương thiết lập, quản lý để thực hiện tiếp nhận kiến nghị, phản ánh chung cho cả hệ thống KBNN; đường dây nóng do KBNN cấp tỉnh thiết lập, quản lý để thực hiện tiếp nhận kiến nghị, phản ánh liên quan đến các đơn vị thuộc KBNN cấp tỉnh và các KBNN cấp huyện trực thuộc.

Cụ thể, đường dây nóng do KBNN trung ương thiết lập, quản lý bao gồm: Số điện thoại: 024.62764300 và số máy lẻ là 88667; địa chỉ hộp thư điện tử: duongdaynongKBNN@vst.gov.vn

Đường dây nóng do KBNN cấp tỉnh thiết lập, quản lý: KBNN cấp tỉnh thiết lập và công khai đường dây nóng (gồm số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử) để tiếp nhận, xử lý các kiến nghị, phản ánh liên quan đến KBNN cấp tỉnh./.