Luôn bám sát kế hoạch thanh tra, kiểm tra đã đặt ra

Báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Nam Định cho biết, bám sát định hướng của Bộ Tài chính và KBNN, đơn vị đã xây dựng, triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Theo đó, công tác thanh tra, kiểm tra của KBNN Nam Định trong năm 2022 vừa qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Kho bạc Nhà nước Nam Định: Tập trung thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao
Công chức KBNN thực hiện kiểm soát nguồn chi ngân sách nhà nước trên dịch vụ công trực tuyến của kho bạc. Ảnh TL minh họa

Đối với công tác kiểm tra nội bộ, KBNN Nam Định đã tăng cường kiểm tra đột xuất các đơn vị trực thuộc, coi đây là công cụ hữu hiệu để nhìn nhận, đánh giá chính xác, khách quan, toàn diện các mặt hoạt động nghiệp vụ và quản lý nội bộ KBNN. Đồng thời, KBNN Nam Định đã kết hợp giữa tự kiểm tra, kiểm tra thường xuyên và kiểm tra đột xuất nhằm xác định những rủi ro tiềm ẩn tại đơn vị và các KBNN trực thuộc để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Năm 2022, KBNN Nam Định đã thực hiện 25 cuộc kiểm tra nội bộ (trong đó có 8 cuộc kiểm tra đột xuất về công tác đảm bảo an ninh, an toàn tài sản tại KBNN các huyện trực thuộc KBNN Nam Định; 17 cuộc kiểm tra nghiệp vụ tại Phòng Tài vụ - Quản trị và KBNN các huyện) áp dụng phương thức kiểm tra trên cơ sở đánh giá rủi ro trong từng lĩnh vực nghiệp vụ. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra nội bộ, KBNN Nam Định luôn yêu cầu các đơn vị thực hiện tự kiểm tra, báo cáo kết quả tự kiểm tra về KBNN tỉnh; chấp hành nghiêm quy định pháp luật về thanh tra, kiểm tra và quy định bảo vệ bí mật Nhà nước...

Trong quý I/2023 vừa qua, KBNN Nam Định đã tập trung bố trí lực lượng để tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, KBNN Nam Định đã tăng cường đẩy mạnh công tác tự kiểm tra và có các biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn tại, sai sót được phát hiện qua kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ trong các đơn vị nội bộ.

Ông Vũ Duy Minh – Giám đốc KBNN Nam Định cho biết, qua công tác kiểm tra nội bộ, đơn vị đã phát hiện kịp thời những sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ, những bất cập của cơ chế chính sách đã ban hành, từ đó đã rút ra được những bài học trong công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng cơ chế, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ của cán bộ công chức. KBNN Nam Định cũng đã kịp thời chấn chỉnh những tồn tại và đề xuất kiến nghị sửa đổi cơ chế chính sách cho phù hợp với thực tiễn.

Trong công tác thanh tra chuyên ngành, KBNN Nam Định đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra với việc tập trung kiểm soát thanh toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn ODA, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và các khoản chi thường xuyên. Theo đó, trong năm 2022, KBNN Nam Định đã hoàn thành thanh tra và ban hành kết luận 3 cuộc thanh tra chuyên ngành (đạt 100% kế hoạch).

Cũng thông qua thanh tra chuyên ngành, KBNN Nam Định đã phát hiện, kiến nghị khắc phục kịp thời các tồn tại trong lĩnh vực tài chính, ngân sách của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành các quy định về công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, ngăn ngừa tiêu cực, tham nhũng.

Kho bạc Nhà nước Nam Định: Tập trung thanh tra, kiểm tra lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao
Năm 2023, KBNN Nam Định tập trung thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao. Ảnh TL minh họa

Ngoài ra, trong năm 2022, KBNN Nam Định và các đơn vị KBNN trực thuộc đã tập trung kiểm tra những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao, các đơn vị đưa vào kế hoạch thanh tra luôn được theo dõi luân phiên thứ tự đảm bảo không bỏ sót; triển khai hoạt động giám sát từ xa trên dịch vụ công trực tuyến, giám sát từ xa tồn quỹ tiền mặt tại các đơn vị KBNN.

Đặc biệt, KBNN Nam Định đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ để phòng ngừa rủi ro; định hướng công tác thanh tra, kiểm tra KBNN có chiều sâu đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 làm cơ sở để cải cách, đổi mới đồng bộ, toàn diện hoạt động thanh tra, kiểm tra của hệ thống KBNN.

Qua công tác kiểm tra nội bộ, KBNN Nam Định đã phát hiện kịp thời những sai sót trong quá trình thực thi nhiệm vụ, những bất cập của cơ chế chính sách đã ban hành, từ đó đã rút ra được những bài học trong công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng cơ chế, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ của cán bộ công chức.

Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác thanh tra

Ông Vũ Duy Minh cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được của công tác thanh tra, kiểm tra năm 2023 cũng như bám sát kế hoạch thanh tra, kiểm tra của KBNN, KBNN Nam Định đã xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra theo trọng tâm, trọng điểm.

Trong đó, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Từng bước chuyển đổi phương thức kiểm tra truyền thống sang phương thức kiểm tra, giám sát từ xa trên môi trường điện tử, môi trường số; triển khai giám sát hoạt động nghiệp vụ KBNN các cấp phục vụ công tác đánh giá, kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động KBNN.

Bên cạnh đó, KBNN Nam Định thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác thanh tra KBNN, coi đây là yếu tố quan trọng nhất giúp hiện thực hóa các mục tiêu hiện đại hóa công tác thanh tra, kiểm tra đã được đề ra trong Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030. Tăng cường phối hợp trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong hệ thống KBNN Nam Định.

Đặc biệt, Giám đốc KBNN Nam Định cho biết, trong quý I/2023 vừa qua, đơn vị đã tập trung bố trí lực lượng để tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra chuyên ngành và kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, KBNN Nam Định đã tăng cường đẩy mạnh công tác tự kiểm tra và có các biện pháp chấn chỉnh, chỉ đạo xử lý dứt điểm những tồn tại, sai sót được phát hiện qua kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ trong các đơn vị nội bộ./.