Theo đó, tổ chức, cá nhân khi được cơ quan có thẩm quyền thẩm định chương trình nghệ thuật biểu diễn; thẩm định kịch bản phim và phim; thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh sản xuất phim, thẩm định cấp giấy phép đặt văn phòng đại diện của cơ sở điện ảnh nước ngoài tại Việt Nam thì phải nộp lệ phí theo quy định của Thông tư 122/2013/TT-BTC.

Thông tư 136 quy định không thu phí thẩm định đối với chương trình nghệ thuật biểu diễn (chương trình, vở diễn) phục vụ nhiệm vụ chính trị và phim đối với chương trình chiếu phim nước ngoài tại Việt Nam phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại do cơ quan có thẩm quyền (quy định tại Nghị định số 79/NĐ/2012/NĐ-CP ngày 5/10/2012 và Nghị định số 54/2010 ngày 21/5/2010) thẩm định, cấp phép.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/10/2014.

Khánh Huyền