KTNN

Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch Covid-19, Tổng KTNN Trần Sỹ Thanh vừa có chỉ thị yêu cầu thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tăng cường nhiệm vụ phòng, chống dịch; kịp thời triển khai ngay một số biện pháp.

Cụ thể là, tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cơ quan chức năng; chấp hành nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Công văn số 442/KTNN-TH ngày 29/4/2021 của KTNN về việc tổ chức hoạt động kiểm toán trong thời gian bầu cử và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Chỉ thị số 30-CT/BCSĐ ngày 6/5/2021 của Ban Cán sự Đảng KTNN về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19, Công văn số 548/KTNN-TH ngày 31/5/2021 về tổ chức hoạt động kiểm toán trong điều kiện dịch Covid-19; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo đến công chức, viên chức, người lao động trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

Tổng KTNN chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động quyết liệt áp dụng các biện pháp an toàn trong phòng, chống dịch bệnh; yêu cầu công chức, viên chức, người lao động khi có các dấu hiệu, triệu chứng nghi lây nhiễm vi rút Covid-19 phải chủ động báo cáo lãnh đạo đơn vị, đồng thời tự cách ly và đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra, khám chữa bệnh....

Trong hoạt động kiểm toán, Tổng KTNN yêu cầu toàn ngành KTNN tiếp tục quán triệt quan điểm ưu tiên tối đa cho công tác phòng dịch Covid-19 của các bộ, ngành, địa phương, nhất là lực lượng trực tiếp phòng, chống dịch.

Theo đó, dừng ngay toàn bộ hoạt động kiểm toán đang triển khai và chuẩn bị triển khai tại các đơn vị được kiểm toán có địa điểm thuộc vùng, khu vực, địa phương đang phải triển khai áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán, kiểm toán viên phải thực hiện nghiêm quy định cách ly theo hướng dẫn của địa phương.

Trường hợp địa phương chỉ áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg đối với một số địa bàn, khu vực (không thuộc địa điểm kiểm toán), thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán gửi văn bản lấy ý kiến của chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tiếp tục triển khai kiểm toán tại các địa bàn không áp dụng thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg; đồng thời báo cáo lãnh đạo KTNN phụ trách xem xét, quyết định khi có văn bản của chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Tại các địa phương có dịch Covid-19 nhưng chưa thực hiện Chỉ thị 15/CT- TTg, thủ trưởng đơn vị chủ trì cuộc kiểm toán yêu cầu đoàn kiểm toán, tổ kiểm toán phải chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn của địa phương, tuân thủ thông điệp 5K và kịp thời báo cáo lãnh đạo KTNN phụ trách các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện kiểm toán.

Hoàng Yến