Cụ thể, công ty này cam kết tuân thủ các quy định của Luật Cạnh tranh khi thực hiện việc hoán đổi cho cổ đông các công ty: Công ty cổ phần Điện gió Kosy Bạc Liêu, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện…

Công ty cho biết, tại thời điểm hoán đổi cổ phiếu, Công ty cổ phần Kosy và các công ty có cổ phần bị hoán đổi là các công ty có quy mô vốn vừa và nhỏ so với các công ty cùng ngành, không có vị trí thống lĩnh thị trường tại Việt Nam.

Thị phần của Công ty cổ phần Kosy sau khi hoán đổi vẫn đảm bảo dưới mức 30% trên thị trường liên quan.

Công ty này cũng cho rằng việc hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần Kosy cho các cổ đông của các công ty (Điện gió Kosy Bạc Liêu, Tư vấn Đầu tư Xây dựng Thủy điện) không thuộc trường hợp phải nộp hồ sơ thông báo cho Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia về tập trung kinh tế.

Vừa qua, báo cáo tài chính bán niên 2021 của Kosy sau khi kiểm toán soát xét đã có sự thay đổi về chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 12,5 tỷ đồng, giảm 9,8% so với lợi nhuận trên báo cáo tài chính do công ty tự lập trước đó.

Lợi nhuận giảm sau soát xét chủ yếu do số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ đã tăng hơn 50% so với báo cáo chưa soát xét.

Lý do là trong báo cáo trước soát xét, công ty chưa trích đủ chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Khi soát xét báo cáo tài chính, công ty đã phải trích và ghi nhận bổ sung chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, điều này làm cho lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp bị giảm tương ứng./.

Chí Tín