hải quan

Cán bộ Hải quan Lạng Sơn giám sát hoạt động XNK hàng hóa. Ảnh: Tiến Dũng

Tổng cục Hải quan đã có văn bản chỉ đạo Cục Hải quan Lạng Sơn và hồi đáp Tổng công ty Khánh Việt về thủ tục nhập khấu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi, Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan cho biết, cửa khẩu phụ Bình Nghi, xã Đào Viên, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn là cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu, theo Quyết định số 621/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lạng Sơn. Do vậy, Tổng công ty Khánh Việt chỉ được phép nhập khấu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu phụ Bình Nghi, sau khi có ý kiến của UBND tỉnh Lạng Sơn, theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư 01/2018/TT-BCT của Bộ Công thương.

Về địa điểm làm thủ tục hải quan, mặt hàng nguyên liệu thuốc lá thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải phải thực hiện tại các chi cục hải quan quản lý các cửa khẩu, theo quy định tại Điều 4, Quyết định 23/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác giám sát hải quan, trường hợp Tổng công ty Khánh Việt có nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá qua cửa khẩu Bình Nghi, Cục Hải quan Lạng Sơn chỉ đạo chi cục hải quan liên quan giám sát chặt chẽ hàng hóa trong quá trình vận chuyển từ cửa khẩu đến đến các địa điếm làm thủ tục hải quan; sử dụng seal định vị điện tử, kết nối hình ảnh giám sát với Tổng cục Hải quan; thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với chi cục hải quan liên quan trong quá trình giám sát hàng hóa từ nơi vận chuyển đi đến nơi vận chuyến đến đảm bảo đúng quy định./.

Ngọc Linh