thu tiền

Ảnh: TL.

Cụ thể, các bộ, cơ quan trung ương chủ trì lập dự toán chi ngân sách năm 2022 (chi tiết theo từng lĩnh vực chi) của từng chương trình căn cứ theo phê duyệt tại nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2022 và tuân thủ các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, đầu tư công.

Trường hợp chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định, thực hiện lập dự toán đối với các chế độ, chính sách, nhiệm vụ chi đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và đang trình các cấp thẩm quyền tiếp tục thực hiện trong từng chương trình giai đoạn 2021-2025.

Đối với các nhiệm vụ thường xuyên thuộc các chương trình mục tiêu trước đây, là các chế độ, chính sách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành, còn hiệu lực, không trình các cấp thẩm quyền tích hợp vào các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; các bộ, cơ quan trung ương thực hiện trong nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị mình và thực hiện lập dự toán, tổng hợp chung vào dự toán chi thường xuyên năm 2022 chi tiết theo từng lĩnh vực chi theo quy định về quản lý ngân sách nhà nước./.

Minh Anh