Tuy nhiên, trong đó, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước đến thời điểm 1/7/2015 ước tính là 53,86 triệu người, tăng 147.000 người với cùng thời điểm năm 2014.

Lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc trong 6 tháng đầu năm nay ước tính 52,55 triệu người. Lao động khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 45,1%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 21,8%, khu vực dịch vụ chiếm 33,1%.

Trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi ước tính 2,44%, trong đó độ tuổi thanh niên (từ 15 – 24 tuổi) chiếm 6,71%, còn lao động từ 25 tuổi trở lên là 1,13%. Cũng theo Tổng cục Thống kế, tỷ lệ thiếu việc làm của lao động trong độ tuổi 6 tháng đầu năm 2015 ước tính là 2,52%, khu vực thành thị là 1,29%, còn khu vực nông thôn là 3,11%./.

Mai Đan