Cụ thể, công ty bị phạt 20% tiền tính trên số thuế khai thiếu, theo quy định tại điều 10 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 và điều 16 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Tiền chậm nộp trên số tiền thuế khai thiếu theo quy định tại khoản 2, điều 59 Luật quản lý thuế.

Số tiền phạt cụ thể là hơn 250 triệu đồng. Ngoài ra, công ty còn phải nộp hơn 125 tỷ đồng tiền truy hoàn thuế giá trị gia tăng, truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Công ty đã tự giác khắc phục hậu quả nộp số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng là 124,4 triệu đồng, tiền truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp là 309,7 tỷ đồng, thuế thu nhập cá nhân là hơn 816 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước vào ngày 20/7/2021, trước khi cơ quan thuế lập biên bản kiểm tra.

Đến thời điểm kiểm tra, công ty còn nộp thừa thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2019 số tiền là hơn 1,3 tỷ đồng, năm 2020 số tiền là hơn 2,15 tỷ đồng.

Tuy nhiên, công ty vẫn còn chậm nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân số tiền 103,7 tỷ đồng. Số tiền chậm nộp trên được tính đến hết ngày 19/7/2021.

Tính chung, tổng số tiền phạt và chậm nộp là 353,7 tỷ đồng./.

Chí Tín