Quyết định xử phạt nêu rõ, MTA bị phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu sau: Giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tài chính công ty mẹ kiểm toán năm 2022 chênh lệch 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước, giải trình lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 chênh lệch 10% lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi sang lỗ so với báo cáo cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, công ty cũng công bố thông tin không đúng thời hạn các văn bản như: giải trình lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2023 chênh lệch 5% trở lên, lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi sang lỗ so với trước khi soát xét, giải trình lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên soát xét năm 2023 chênh lệch 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước.

MTA bị phạt do không đảm bảo cơ cấu tối thiểu của Hội đồng quản trị
Ảnh TL minh họa

Ngoài ra, MTA còn bị phạt 125 triệu đồng do không đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Được biết, MTA có vốn điều lệ là 1.101 tỷ đồng; công ty có 20 đơn vị thành viên, trong đó có 14 công ty, xí nghiệp trực thuộc, 6 công ty liên doanh liên kết. Trên thị trường, HNX thông báo tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu MTA là do báo cáo tài chính năm bị tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ 3 năm liên tiếp trở lên./.