chi cục thuế ngọc hồi

Giải quyết thủ tục thuế tại Chi cục Thuế huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Ảnh: NM.

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, sự chỉ đạo của Bộ Tài chính, trong năm 2017 Tổng cục Thuế đã tăng cường quản lý thu hồi nợ thuế, đảm bảo thu hồi kịp thời số nợ thuế vào NSNN. Ngành Thuế cũng đã thực hiện nhiều biện pháp quản lý thu, cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Thực tế trong năm 2017, Tổng cục Thuế đã thực hiện nhiệm vụ này rất quyết liệt, đã giao nhiệm vụ đôn đốc, cưỡng chế, chịu trách nhiệm thu hồi nợ đọng từng tháng tới từng đồng chí lãnh đạo cục thuế, trưởng phòng, chi cục trưởng, đội trưởng, từng cán bộ thuế.

Đẩy mạnh việc phối hợp giữa bộ phận quản lý nợ với các bộ phận thực hiện các chức năng khác như kê khai, thanh tra, kiểm tra thuế; phối hợp với người nộp thuế, ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước, cơ quan kế hoạch đầu tư... thực hiện nhiệm vụ đôn đốc thu hồi tiền thuế nợ vào NSNN.

Với các trường hợp cố tình chây ỳ nợ thuế, cơ quan Thuế đã thực hiện việc cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật... Kết quả là, 11 tháng đầu năm 2017, toàn ngành đã đôn đốc thu được 39.871 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 81,7% số tiền thuế nợ tại thời điểm 31/12/2016 chuyển sang năm 2017.

Trong đó, thu bằng biện pháp đôn đốc nợ là 27.484 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 12.387 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nợ tính đến thời điểm 30/11/2017 là 74.912 tỷ đồng, so với 31/12/2016. Trong đó số tiền nợ thuế có khả năng thu là 28.066 tỷ đồng, giảm 2.768 tỷ đồng so với 31/12/2016; tiền phạt vi phạm hành chính về thuế và tiền chậm nộp là 17.289 tỷ đồng, giảm 649 tỷ đồng so với 31/12/2016...

Để tiếp tục giảm số nợ thuế trong năm 2018, Tổng cục Thuế đã yêu cầu 63 cục thuế phải khẩn trương tổ chức rà soát số nợ thuế đến ngày 31/12/2017, giao chỉ tiêu thu nợ thuế năm 2018 cho cơ quan thuế cấp dưới thực hiện; thực hiện phân loại các khoản nợ thuế đầy đủ và theo đúng hướng dẫn tại Quy trình quản lý nợ thuế để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu phù hợp.

Tiến hành giao chỉ tiêu thu nợ đến từng phòng, từng đội thuế, từng công chức quản lý chi tiết nhiệm vụ cho từng tháng, quý và cả năm; đẩy mạnh việc đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng những trường hợp nợ thuế dây dưa kéo dài theo quy định của Luật Quản lý thuế; thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu nợ thuế theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, phấn đấu tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2018 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2018./.

Nhật Minh