Năm 2021: Cả nước có 50,5 triệu lao động từ 15 tuổi trở lên