Năm 2021, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trưởng cao nhất