Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ
Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Theo đó, Nam A Bank được nâng bậc xếp hạng chất lượng tài sản từ B3 lên B2; nâng bậc xếp hạng về lợi nhuận và các chỉ số về khả năng sinh lời từ B2 lên B1.

Về quy mô tổng tài sản, trong suốt 5 năm qua, Nam A Bank đã có tốc độ tăng trưởng ấn tượng, trung bình hơn 22% mỗi năm.

Chất lượng tài sản của ngân hàng cũng đã có những cải thiện đáng kể thông qua kiểm soát nợ xấu. Theo tiêu chí đánh giá nợ xấu của Moody’s (bao gồm nợ xấu trên báo cáo tài chính và nợ xấu trên VAMC), năm 2020, tỷ lệ nợ xấu của Nam A Bank là 3,3%, tương ứng với xếp hạng của Moody’s là Caa1.

Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ
Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động của Nam A Bank trong năm 2023

Đánh giá cùng kỳ năm 2022, Nam A Bank nâng hạng lên B3, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 3,5% xuống 2,9% (bao gồm cả nợ xấu tại VAMC - Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng).

Mới nhất (tháng 2 năm 2024), Moody’s tiếp tục nâng xếp hạng cho Nam A Bank lên B2, tỷ lệ nợ xấu giảm còn 2,1% (Nam A Bank đã xoá sạch nợ xấu tại VAMC).

Về mặt chất lượng lợi nhuận và các chỉ số có khả năng sinh lời, tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản hữu hình của ngân hàng ở năm 2020 Nam A Bank được Moody’s đánh giá ở mức B3. Mức B3 này được cải thiện xuyên suốt qua các năm.

Cụ thể kỳ đánh giá năm 2022 mức đánh giá tín nhiệm được Moody’s nâng bậc xếp hạng lên B2 .

Trong đánh giá mới nhất vào tháng 2/2024, Moody’s lại tăng thêm 1 bậc trong đánh giá tín nhiệm chất lượng lợi nhuận và các chỉ số có khả năng sinh lời của Nam A Bank ở mức B1.

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhưng Moody’s vẫn giữ mức đánh giá “triển vọng ổn định” với Nam A Bank, cho thấy mức độ tin cậy của tổ chức đánh giá tín nhiệm quốc tế với hoạt động của Nam A Bank.