Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng

TBTCVN xin trân trọng giới thiệu bài viết:

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, tôi đánh giá cao những đổi mới và những kết quả đạt được trong công tác thi đua khen thưởng của Tổng cục DTNN trong giai đoạn 2010 - 2015.

Đó là một chặng đường thành công mới mà toàn thể cán bộ, công chức ngành Dự trữ Quốc gia (DTQG) đã đoàn kết, tích cực lao động sáng tạo, đổi mới, vượt qua mọi khó khăn, thách thức của thời cuộc, thắp sáng ngọn lửa thi đua yêu nước để góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Ngành Dự trữ Quốc gia: Vượt khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Những năm qua, ngành DTQG đã hoàn thiện tương đối đồng bộ hệ thống cơ chế, chính sách DTQG thông qua việc Quốc hội ban hành Luật DTQG; Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định về Chiến lược phát triển dự trữ quốc gia đến năm 2020; quy hoạch tổng thể hệ thống kho DTQG đến năm 2020. Những văn bản này đã tạo khuôn khổ pháp lý cho công tác quản lý DTQG ngày càng hiệu lực, hiệu quả; khẳng định những định hướng chính sách quan trọng để phát triển ngành DTQG trong quá trình phát triển của đất nước.

Đến nay, quy mô DTQG ngày càng được tăng cường với danh mục và cơ cấu mặt hàng hợp lý; cơ sở vật chất từng bước được củng cố và hoàn thiện; việc sử dụng lực lượng DTQG luôn được Bộ Tài chính (Tổng cục DTNN), các bộ ngành được giao giữ hàng DTQG thực hiện tốt, bảo đảm kịp thời, đủ về số lượng, tốt về chất lượng, đáp ứng các nhu cầu cấp bách của đất nước, phục vụ quốc phòng, an ninh, tham gia hoạt động an sinh xã hội, góp phần quan trọng trong phát triển bền vững.

Nhìn lại chặng đường 5 năm, chúng ta thấy rõ, để đạt được những thành quả ấy, ngành DTQG đã nỗ lực chủ động đổi mới công tác thi đua: chú trọng tổ chức đan xen các phong trào thi đua; kết hợp giữa các phong trào thi đua thường xuyên, định kỳ với các phong trào thi đua theo chuyên đề; gắn phong trào thi đua phù hợp và sát với nhiệm vụ chính trị của ngành DTQG.

Việc tổ chức các phong trào thi đua luôn được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nội dung thi đua, mục tiêu, tiêu đề thi đua đến từng khâu, từng việc; đã thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, phát hiện biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến qua các phong trào thi đua; gắn công tác thi đua với việc khen thưởng; làm cho công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực, thúc đẩy phong trào thi đua.

Trong chặng đường kế tiếp, để các phong trào thi đua toàn ngành ngày càng sôi động, thiết thực cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, ngành DTQG cần chú trọng thực hiện một số nội dung sau:

Một là, các cấp uỷ Đảng, chính quyền các đơn vị cần tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, ý nghĩa, vai trò của công tác thi đua trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; thực hiện thật tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới thi đua khen thưởng.

Hai là, tiếp tục đổi mới công tác thi đua theo hướng tổ chức nhiều hơn nữa các phong trào thi đua theo chuyên đề; gắn phong trào thi đua với các nhiệm vụ chính trị cụ thể của ngành DTQG như: công tác cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; công tác quản lý chất lượng hàng DTQG….

Ba là, trong công tác thi đua, cần chú trọng hơn nữa công tác sơ kết, tổng kết; qua phong trào thi đua, xây dựng được các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến, gắn phong trào thi đua với công tác khen thưởng, kịp thời tôn vinh, nhân rộng để tạo sức lan toả, lôi cuốn, thúc đẩy phong trào.

Bốn là, để công tác thi đua đạt được kết quả tốt, cán bộ làm công tác thi đua cần có nghiệp vụ, tận tâm tận lực.

Có thể nói, bằng việc tiếp tục thấm nhuần lời dạy của Bác: “Thi đua - Khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thi đua yêu nước phải được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày”, tiếp tục vững bước từ bề dày truyền thống của ngành DTQG, tiếp tục tích cực, chủ động đổi mới, sáng tạo, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Tài chính tin tưởng trong thời gian tới, qua việc thực hiện các phong trào thi đua ngành DTQG sẽ đạt được những thành tích cao hơn nữa./.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng