ngành thuế yêu cầu tăng thu cuối năm

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh là một trong những giải pháp quan trọng tạo nguồn thu cho NS. Ảnh minh họa

Tiến độ thu chưa đạt

Theo báo cáo nhanh của các Cục Thuế, tổng thu nội địa (không kể dầu thô) 10 tháng năm 2014 ước đạt 90% dự toán, bằng 82% chỉ tiêu phấn đấu, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2013; số thu nội địa không kể tiền sử dụng đất, cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 88,5% dự toán, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Trong đó hầu hết các khoản thu, sắc thuế đều đạt khá so với dự toán và cùng kỳ; có 49/63 địa phương đạt được tiến độ dự toán.

Tuy nhiên theo Tổng cục Thuế, so với chỉ tiêu phấn đấu năm 2014, tổng thu nội địa (không kể dầu thô) 10 tháng chưa đảm bảo tiến độ thực hiện (đạt 82%); một số địa phương kết quả thu còn đạt thấp so với dự toán pháp lệnh, dự kiến đến cuối năm nếu không phấn đấu quyết liệt thì khó có khả năng hoàn thành được dự toán pháp lệnh.

Ngoài nguyên nhân về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phục hồi chậm và áp dụng chính sách thuế mới, còn do một bộ phận người nộp thuế lợi dụng sự thông thoáng trong chính sách quản lý để trục lợi và chiếm dụng tiền thuế của NSNN.

Một số cơ quan thuế chưa triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, dẫn đến số nợ thuế tăng cao; kết quả thực hiện kế hoạch thanh tra kiểm tra và tỷ lệ nộp vào ngân sách trên tổng số thuế phát hiện tăng thêm còn đạt thấp.

Ngoài ra, công tác phối hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan chức năng trong quản lý thuế chưa được thường xuyên, liên tục; công tác kiểm soát kê khai thuế, khai thác nguồn thu có nơi còn làm chưa tốt;...

Tạo nguồn, đẩy mạnh công tác thu

Chính phủ, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế phải phấn đấu thu vượt từ 8-10% dự toán pháp lệnh. Tồng cục thuế cho biết, với kết quả thu 10 tháng nêu trên thì nhiệm vụ thu 2 tháng cuối năm 2014 của toàn ngành còn rất nặng nề, nhất là trong điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp khó khăn, ngành Thuế phải triển khai các giải pháp về thuế để hỗ trợ thị trường, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện các chính sách thuế mới.

Để hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Tài chính giao, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế trong những tháng cuối năm tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và cấp ủy, chính quyền các cấp để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thu, khai thác nguồn thu, chống thất thu và giảm số thuế nợ đọng,...

Trong đó, cần tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và nâng cao kỷ luật kỷ cương trong thi hành công vụ.

Rà soát, nắm chắc nguồn thu và số lượng người nộp thuế trên địa bàn. Phân tích, đánh giá cụ thể nguyên nhân tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo địa bàn, lĩnh vực thu để có giải pháp thích hợp. Đối với các địa phương đã hoàn thành hoặc có khả năng hoàn thành sớm dự toán pháp lệnh thì phải tiếp tục đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản thuế, phí phát sinh vào ngân sách để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phấn đấu thu năm đã được giao.

Song song với đó, tích cực tham mưu, đề ra các giải pháp nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; kịp thời thu những khoản thu từ nhà, đất và phí, lệ phí vào ngân sách nhà nước; tiếp tục duy trì Ban chỉ đạo chống thất thu và thu nộp NSNN để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc đôn đốc thu thuế, chống thất thu, thu hồi nợ đọng, khai thác tăng thu,... để bù đắp hụt thu ngân sách.

Tăng cường theo dõi, kiểm tra, kiểm soát việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế của các tổ chức, cá nhân nộp thuế. Thực hiện tốt công tác quản lý kê khai thuế thông qua việc phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đối chiếu để xác định chính xác số đơn vị đang hoạt động, ngừng, nghỉ kinh doanh, bỏ trốn, mất tích, đảm bảo 100% số lượng người nộp thuế hoạt động phải kê khai thuế.

Đồng thời đẩy mạnh công tác chống thất thu ngân sách và chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong công tác thanh tra, kiểm tra. Tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế, đưa vào kế hoạch và thanh tra, kiểm tra đối với những doanh nghiệp có giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ.

Ngoài ra, cần tập trung triển khai thực hiện các giải pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, chỉ tiêu thu nợ thuế, phấn đấu đến 31/12/2014 tổng số tiền nợ không quá 5% tổng thu ngân sách năm 2014.

Đổi mới công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế một cách hiệu quả, thiết thực, xuất phát từ yêu cầu của người nộp thuế bằng những hình thức phù hợp với đặc điểm vùng, miền, người nộp thuế.../.

Hoàng Lâm