Báo cáo Quốc hội về tình hình tài chính và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ - con, Chính phủ cho biết tại thời điểm 31/12/2019, tổng tài sản của 55 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước là 2.669.966 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 1.247.187 tỷ đồng. Tổng doanh thu theo số liệu báo cáo hợp nhất năm 2019 là 1.471.757 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế là 144.412 tỷ đồng. Số phát sinh phải nộp ngân sách nhà nước (NSNN) là 182.272 tỷ đồng.

Với năm 2020, dự toán ngân sách của 55 tập đoàn, tổng công ty nhà nước gửi về Bộ Tài chính cho thấy nhiều chỉ tiêu giảm so với năm 2020. Cụ thể, tổng doanh thu theo số liệu báo cáo hợp nhất năm 2020 dự kiến đạt 1.327.496 tỷ đồng. Đặc biệt, lợi nhuận kế toán trước thuế dự kiến đạt 78.086 tỷ đồng, giảm gần 50% so với năm 2019. Các khoản phát sinh phải nộp NSNN dự kiến đạt 157.273 tỷ đồng.

Năm 2020, do bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên hầu hết các tập đoàn kinh tế, tổng công ty có thể không đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra và đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt.

Theo báo cáo của Chính phủ, nhiều doanh nghiệp đã thua lỗ lớn trong 6 tháng đầu năm và dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Đơn cử như Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) dự kiến lỗ năm 2020 khoảng 15.000 - 16.000 tỷ đồng và dự kiến đến năm 2024 mới hết lỗ. Năm 2019, thu nhập tính thuế của Vietnam Airlines là 2.340 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp 468 tỷ đồng. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 6 tháng đầu năm lỗ hơn 1.000 tỷ đồng, dự kiến quý III/2020 tiếp tục lỗ hơn 500 tỷ đồng, trước đó năm 2019 tập đoàn lỗ 1.595 tỷ đồng. Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam 6 tháng đầu năm lỗ khoảng 220 tỷ đồng…/.

H.Y