xe cong

Chế độ khoán kinh phí sử dụng xe theo cơ chế tự nguyện nên còn ít chức danh đăng ký áp dụng.

Bộ Tài chính cho biết, dự thảo đã đưa ra nhiều phương án quản lý, sử dụng xe ô tô công.

Khoán kinh phí bắt buộc từ nơi ở đến nơi làm việc

Ông Nguyễn Tân Thịnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) cho biết, dự thảo này vẫn kế thừa quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ bố trí sử dụng xe cho các chức danh, gồm có: Chức danh được sử dụng thường xuyên 1 xe ô tô, kể cả sau khi đã nghỉ công tác; được sử dụng thường xuyên 1 xe ô tô trong thời gian công tác; được sử dụng thường xuyên trong thời gian công tác 1 xe ô tô với giá mua tối đa 1,1 tỷ đồng/xe.

Đối với các chức danh có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,25 trở lên (thứ trưởng, tổng cục trưởng và các chức danh tương đương ở trung ương; phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc các tập đoàn kinh tế do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập), theo QĐ 32 được bố trí xe đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và đi công tác. Tuy nhiên, qua thời gian thực hiện đã bộc lộ một số điểm hạn chế, do đó, tại dự thảo này đưa ra quy định: Đối với công đoạn từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thực hiện theo hình thức khoán kinh phí (bắt buộc). Trường hợp cần thiết phải bố trí xe phục vụ đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại, bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Sau gần 2 năm thực hiện QĐ 32, các bộ, ngành, địa phương đã thực hiện rà soát, sắp xếp xe ô tô công hiện có theo định mức quy định. Qua đó đã xác định được số xe ô tô được phép sử dụng của từng cơ quan, đơn vị; số xe thừa, thiếu so với tiêu chuẩn, định mức. Đồng thời, giảm được số lượng xe phục vụ công tác chung; xử lý xe dôi dư theo hình thức điều chuyển từ nơi thừa sang nơi thiếu, bán, thanh lý thu tiền nộp ngân sách nhà nước…
Tuy nhiên, định mức sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung còn quy định chưa phù hợp nên hiệu quả sử dụng thấp. Chế độ khoán kinh phí sử dụng xe theo cơ chế tự nguyện nên còn ít chức danh đăng ký áp dụng. Một số bộ, ngành, địa phương đã thực hiện hoặc đang trong quá trình xây dựng phương án để thực hiện nhưng còn mang tính thăm dò, thí điểm.

Theo ông Thịnh, về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT- TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 30% - 50% số lượng xe ô tô phục vụ công tác chung nên Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ giảm định mức sử dụng xe của cục, vụ thuộc bộ (từ 2 xe/cục và 1 xe/vụ) xuống còn 1 xe/đơn vị (đối với đơn vị có biên chế từ 50 người trở lên) và 2 đơn vị/xe (đối với đơn vị có biên chế dưới 50 người).

“Tại dự thảo này, các chức danh mới chỉ chuyển sang áp dụng khoán “bắt buộc” đối với công đoạn đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và ngược lại, còn công đoạn đi công tác là khoán ‘tự nguyện”, do đó, vẫn cần thiết trang bị xe ô tô để phục vụ đi công tác cho các chức danh này”, ông Thịnh nói.

Cũng theo ông Thịnh, tương tự với các tổng cục, địa phương, các doanh nghiệp nhà nước, ban quản lý dự án cũng đều giảm số xe phục vụ công tác chung so với quy định hiện hành và khoán kinh phí hoặc thuê dịch vụ.

Các phương án khoán kinh phí

Theo Bộ Tài chính, sau khi tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, để đảm bảo sử dụng hiệu quả số lượng xe công đã trang bị (tránh tình trạng xe đã trang bị, không sử dụng phải tốn chi phí để duy trì xe), nhưng vẫn phải thanh toán chi phí khoán; đồng thời, để phù hợp với tình hình thực tế tại các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ một số phương án khoán kinh phí sử dụng xe ô tô để các bộ, ngành, địa phương lựa chọn phương thức phù hợp.

Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, tập đoàn kinh tế, UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định phương án khoán và mức khoán kinh phí trên nguyên tắc: Tổng chi phí cho sử dụng xe không cao hơn chi phí sử dụng xe của năm trước liền kề (khi chưa áp dụng khoán). Đồng thời, phải đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả hơn việc trang bị xe ô tô theo tiêu chuẩn, định mức tại Quyết định này.

Trường hợp tất cả các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đó không thực hiện trang bị xe ô tô. Trường hợp chỉ có một hoặc một số chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe nhận khoán kinh phí, thủ trưởng cơ quan quyết định việc khoán kinh phí trên nguyên tắc chi phí khoán và chi phí sử dụng xe không cao hơn chi phí sử dụng xe ô tô trước khi thực hiện khoán.

Về mức khoán kinh phí, căn cứ tình hình thực tế, các bộ, ngành, địa phương xem xét, quyết định mức khoán khi đi công tác của các chức danh có tiêu chuẩn sử dụng xe theo 1 trong 2 phương án.

Phương án 1 (khoán gọn): Căn cứ khoảng cách đưa đón, tần suất đi công tác của chức danh, khoảng cách và đơn giá dịch vụ vận chuyển của phương tiện tương đương trên thị trường tại địa phương để xác định mức khoán cụ thể.

Phương án 2 (chi phí thực tế): Thanh toán theo hóa đơn dịch vụ của phương tiện vận tải tương đương.

“Với những quy định vừa kế thừa, vừa chỉnh sửa lại rất sát với thực tiễn để thay thế cho QĐ 32, việc quản lý, sử dụng xe ô tô công trong các cơ quan, đơn vị nhà nước tới đây được kỳ vọng sẽ ngày càng tốt hơn, việc thất thoát, lãng phí ngân sách sẽ được đẩy lùi”, ông Thịnh nhấn mạnh.

Vân Hà