học sinh

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Chính phủ cho phép giữ ổn định mức học phí các cấp học trong năm học mới này. Ảnh: TL.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình số 375/TTr-KHTC về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định 86/2015/NĐ-CP.

Tại dự thảo nghị định, để chia sẻ khó khăn, giảm bớt gánh nặng đối với người dân chịu tác động của dịch bệnh và thiên tai bão lũ, trên cơ sở ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo Chính phủ cho phép giữ ổn định mức học phí các cấp học năm học 2021 – 2022, không tăng so với năm học 2020 – 2021.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản số 1505/BGDDT-KHTC gửi các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý giữ ổn định mức học phí năm các cấp học 2021 – 2022 để chia sẻ khó khăn.

Về sách giáo khoa, trong 7 tháng năm 2021, triển khai chủ trương đổi mới sách giáo khoa, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục cho phép phát hành 2 Bộ sách lớp 2 và 2 bộ sách lớp 6. Theo đó các nhà xuất bản được phép phát hành sách giáo khoa đã thực hiện kê khai giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới về Bộ Tài chính (Cục Quản lý giá).

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính đã có công văn đề nghị các nhà xuất bản thực hiện kiểm soát, tiết giảm các chi phí trong cơ cấu giá thành sách giáo khoa để giảm giá sách giáo khoa.

Việc giảm giá sách thực hiện theo nguyên tắc kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, chủ động tiết kiệm chi phí, xác định giá sách giáo khoa đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích kinh tế nhà xuất bản và mục đích phục vụ an sinh, xã hội.

Đến nay, các nhà xuất bản đã nhiều lần thực hiện kê khai và kê khai lại điều chỉnh giảm giá các cuốn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 mới./.

Minh Anh