dautu1

Tại hội nghị, Vụ Đầu tư (Bộ Tài chính) cho biết, quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước mặc dù là một khâu quan trọng, nhưng lại ít được các bộ, ngành, địa phương quan tâm, nên đến nay vẫn tồn đọng nhiều dự án chưa được quyết toán.

Do đó, việc triển khai hội nghị tập huấn nhằm giúp cho các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh việc quyết toán các dự án, để không làm ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu tư của nhà nước và gây nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài.

Thực tế, ngay sau khi Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước được ban hành, Bộ Tài chính đã rốt ráo ban hành Thông tư sửa đổi quy định quy trình thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Ngay sau đó, bên cạnh một số địa phương đã “nhúc nhích” thực hiện công tác này bằng việc ban hành Chỉ thị đẩy mạnh quyết toán vốn đầu tư, vẫn còn nhiều địa phương chưa thực sự quan tâm, nên tồn đọng nhiều dự án chưa được quyết toán. Đặc biệt có địa phương, có tới 1.000 dự án chưa quyết toán.

Đặc biệt, nhiều địa phương chỉ quan tâm tới việc báo cáo các dự án đã quyết toán của cấp tỉnh, huyện; còn nhiều dự án của cấp xã chưa thực sự chú trọng.

“Chỉ thị 27 ra đời, hiện nay trên cả nước mới chỉ có 1/3 số tỉnh triển khai đốc thúc quyết toán. Do đó, các địa phương cần phải chú trọng công tác tuyên truyền nhằm đẩy nhanh và giải quyết triệt để các dự án tồn đọng quyết toán”, đại diện Vụ Đầu tư nhấn mạnh.

Vụ Đầu tư cũng chỉ ra 9 điểm cần lưu ý trong thực hiện Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ, qua đó đề xuất, các bộ, ngành, địa phương phải tập trung vào nhiệm vụ quyết toán bằng việc mỗi tỉnh phải thành lập Ban chỉ đạo công tác quyết toán, nhằm giải quyết các tồn đọng, vướng mắc của các dự án khi thực hiện quyết toán; bên cạnh đó, dự án nào vi phạm không quyết toán sẽ áp dụng chế tài xử phạt; đặc biệt sẽ công khai các nhà thầu, chủ đầu tư vi phạm quyết toán.

“Thực hiện Chỉ thị 27 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30/3/2015 yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải tổng kết về công tác quyết toán; tiếp đó, sẽ tổng kết công tác này trên toàn quốc vào ngày 15/6/2015”, Vụ Đầu tư nêu rõ./.

H.TR