Phiên đấu giá ngày 27/9: Biển số
Bộ phận trả kết quả lấy biển số mới cho người dân sau khi đăng ký. Ảnh: TL

Kết quả đấu giá sáng 27/9

Khung giờ từ 8h - 9h: đơn vị tổ chức đấu giá đã đưa ra 10 biển số: Kết quả biển số 61K-299.99 trúng đấu giá với số tiền 370 triệu đồng; biển số 37K-228.88 trúng đấu giá với số tiền 270 triệu đồng; biển số 68A-288.88 trúng đấu giá với số tiền 655 triệu đồng; biển số 51K-889.89 trúng đấu giá với số tiền 805 triệu đồng; biển số 30K-556.66 trúng đấu giá với số tiền 615 triệu đồng; biển số 51K-779.79 trúng đấu giá với số tiền 930 triệu đồng; biển số 51K-779.99 trúng đấu giá với số tiền 410 triệu đồng; biển số 99A-668.88 trúng đấu giá với số tiền 405 triệu đồng; biển số 34A-698.88 trúng đấu giá với số tiền 365 triệu đồng; biển số 30K-555.88 trúng đấu giá với số tiền 660 triệu đồng.

Khung giờ từ 9h15 đến 10h15 các kết quả được ghi nhận: biển số 51K-838.38 trúng đấu giá với số tiền 495 triệu đồng; biển số 51K-888.86 trúng đấu giá với số tiền 375 triệu đồng; biển số 30K-555.68 trúng đấu giá với số tiền 500 triệu đồng; biển số 30K-555.59 trúng đấu giá với số tiền 305 triệu đồng; biển số 30K-616.16 trúng đấu giá với số tiền 325 triệu đồng; biển số 43A-779.99 trúng đấu giá với số tiền 355 triệu đồng; biển số 36A-969.69 trúng đấu giá với số tiền 475 triệu đồng; biển số 99A-666.88 trúng đấu giá với số tiền 440 triệu đồng; biển số 20A-689.99 trúng đấu giá với số tiền 340 triệu đồng; biển số 15K-139.79 trúng đấu giá với số tiền 225 triệu đồng.

Khung giờ từ 10h30 đến 11h30 có kết quả: biển số 51K-911.99 trúng đấu giá với số tiền 170 triệu đồng; biển số 51K-939.99 trúng đấu giá với số tiền 320 triệu đồng; biển số 67A-266.66 trúng đấu giá với số tiền 120 triệu đồng; biển số 30K-566.99 trúng đấu giá với số tiền 475 triệu đồng; biển số 51K-898.98 trúng đấu giá với số tiền 380 triệu đồng; biển số 20A-688.86 trúng đấu giá với số tiền 185 triệu đồng; biển số 17A-368.68 trúng đấu giá với số tiền 415 triệu đồng; biển số 99A-666.99 trúng đấu giá với số tiền 1,5 tỷ đồng; biển số 70A-456.78 trúng đấu giá với số tiền 205 triệu đồng; biển số 47A-589.89 trúng đấu giá với số tiền 205 triệu đồng.

Kết quả đấu giá chiều 27/9

Khung giờ từ 13h30 - 14h30: biển số 30K - 569.99 trúng đấu giá với số tiền 345 triệu đồng; biển số 30K - 568.99 trúng đấu giá với số tiền 630 triệu đồng; biển số 60K - 368.68 trúng đấu giá với số tiền 605 triệu đồng; biển số 51K - 969.99 trúng đấu giá với số tiền 290 triệu đồng; biển số 51K - 789.99 trúng đấu giá với số tiền 570 triệu đồng; biển số 18A - 389.99 trúng đấu giá với số tiền 120 triệu đồng; biển số 99A - 678.99 trúng đấu giá với số tiền 240 triệu đồng; biển số 17A - 388.88 trúng đấu giá với số tiền 540 triệu đồng; biển số 78A - 179.79 trúng đấu giá với số tiền 180 triệu đồng; biển số 62A - 369.99 trúng đấu giá với số tiền 115 triệu đồng.

Khung giờ từ từ 14h45 - 15h45: Biển số 86A - 268.68 trúng đấu giá với số tiền 245 triệu đồng; biển số 71A - 166.66 trúng đấu giá với số tiền 115 triệu đồng; biển số 30K - 579.79 trúng đấu giá với số tiền 1,14 tỷ đồng; biển số 30K - 558.99 trúng đấu giá với số tiền 475 triệu đồng; biển số 51K - 888.98 trúng đấu giá với số tiền 155 triệu đồng; biển số 99A - 668.69 trúng đấu giá với số tiền 65 triệu đồng; biển số 88A - 626.66 trúng đấu giá với số tiền 130 triệu đồng; biển số 30K - 551.99 trúng đấu giá với số tiền 110 triệu đồng; biển số 35A - 366.68 trúng đấu giá với số tiền 245 triệu đồng; biển số 51K - 900.09 trúng đấu giá với số tiền 285 triệu đồng.

Để nhận được biển số, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an mở tại ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Tiền trúng đấu giá không bao gồm lệ phí đăng ký xe.

Trong các ngày 28, 29 và 30/9, người tham gia đấu giá biển số trên cả nước có thể tiếp tục nộp tiền cọc và tiền hồ sơ để chọn mua biển số theo sở thích thông qua các phiên đấu giá./.