Kế hoạch cải cách hệ thống thuế năm 2013-2015 có nhiều nội dung cụ thể. Trong đó, có nội dung trọng tâm là thể chế thuế, ngành Thuế tiếp tục tổng kết và đánh giá việc thi hành các Luật thuế : thuế Giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên.

Một nội dung khác sẽ được triển khai quyết liệt là việc quản lý đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế và kế toán thuế. Cụ thể: Ngành sẽ tiếp tục thực hiện đăng ký thuế điện tử; tham gia xây dựng, triển khai thực hiện Đề án thống nhất mã số thuế với mã số bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cá nhân; nghiên cứu tham gia tái thiết kế quy trình quản lý đăng ký thuế đảm bảo tính hiện đại, tự động và tích hợp cao…

Đơn vị sẽ triển khai dịch vụ khai thuế điện tử; kiểm tra rà soát, bảo đảm thực hiện việc kê khai thuế theo quý theo Luật Quản lý thuế sửa đổi bổ sung; phối hợp để chuyển đổi, tích hợp ứng dụng kê khai thuế điện tử hiện hành với hệ thống thông tin quản lý thuế tích hợp.

Đồng thời, chuẩn bị điều kiện, phối hợp với NHTM triển khai việc thu nộp thuế điện tử; tiếp tục tham gia tái thiết kế quy trình nghiệp vụ liên quan đến xử lý nộp thuế đảm bảo tính hiện đại, tự động cao; triển khai phương thức hoàn thuế cho người nộp thuế thông qua tài khoản chuyên thu của cơ quan thuế mở tại NHTM; chuẩn bị điều kiện để triển khai hệ thống kế toán thuế nội địa mới.

Đối với quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, ngành Thuế tỉnh tiếp tục tái thiết kế quy trình nghiệp vụ quản lý nợ theo hướng hiện đại hoá, tự động hoá và tích hợp cao; nâng cao chất lượng công tác đào tạo cán bộ quản lý.

Tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực cũng được ngành Thuế địa phương hết sức chú trọng bằng việc tiếp tục điều chỉnh cơ cấu cán bộ, công chức cho phù hợp; tuyển dụng công chức theo kết quả thi tuyển và bồi dưỡng kiến thức cho công chức mới.

Đối với lĩnh vực tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế, đơn vị tập trung xây dựng, triển khai đa đạng các phương pháp, hình thức tuyên truyền và hỗ trợ./.

Văn Học