Cụ thể, công ty PVA bị hủy niêm yết hơn 21,8 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết bị hủy theo mệnh giá là hơn 218 tỷ đồng. Nguyên nhân do kết quả sản xuất kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục 2011, 2012, 2013, đồng thời lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp...

Theo đó, thời gian bị hủy niêm yết của cổ phiếu PVA là ngày 9/6/2014 và ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là 6/6/2014./

Hồng Quyên