Công văn nhắc nhở cho biết, ngày 20/3/2014, HSX đã nhận được công văn của PXM công bố thông tin về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 tại Quyết định số 14/NQ/HĐQT ngày 7/3 của Hội đồng quản trị công ty. Tuy nhiên, căn cứ theo quy định thì đây là thông tin phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ kể từ khi xảy ra sự kiện.

Như vậy, PXM đã công bố thông tin quyết định của Hội đồng quản trị chậm hơn so với quy định. HSX nhắc nhở PXM trong việc thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành./.

Hồng Quyên