Theo đó, dự thảo thông tư quy định các nội dung khi bán đấu giá các tài sản quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Đấu giá tài sản số 01/2026/QH14, bao gồm: chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quản lý, sử dụng tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá; quản lý, sử dụng tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định về đấu giá tài sản.

Quản lý, sử dụng tiền thu từ bán hồ sơ tham gia đấu giá tài sản công
Ảnh minh họa. Ành: Đức Minh

Đơn cử, dự thảo thông tư quy định, việc quản lý, sử dụng thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản, số tiền được thanh toán từ tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá cho người tham gia đấu giá tài sản, chi phí dịch vụ và các khoản thu khác (nếu có) của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản được thực hiện theo quy định của pháp luật về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và pháp luật có liên quan.

Việc quản lý, sử dụng thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản, số tiền được thanh toán từ tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá cho người tham gia đấu giá tài sản, chi phí dịch vụ và các khoản thu khác (nếu có) của doanh nghiệp đấu giá tài sản, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Dự thảo thông tư cũng quy định rõ mức thu tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá cho người tham gia đấu giá: quyền sử dụng đất để giao đất cho hộ gia đình, cá nhân; nhà, đất và công trình gắn liền với đất; quyền khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về khoáng sản (bao gồm: khoáng sản ở khu vực có kết quả thăm dò, chưa có kết quả thăm dò)...

Đối với tiền đấu giá tài sản công là nhà, đất và công trình gắn liền với đất, trường hợp đến ngày thông tư có hiệu lực thi hành mà đã được niêm yết, hoặc thông báo công khai việc đấu giá thì mức thu tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá tài sản được thực hiện theo mức đã niêm yết hoặc thông báo.

Chi tiết dự thảo thông tư xem tại đây.