Trả lời: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2018); trong đó tại Điều 50 quy định nguồn hình thành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập gồm: (1) Tài sản công bằng hiện vật do Nhà nước giao (gồm: tài sản do nhà nước đầu tư, xây dựng, mua sắm; tài sản thu hồi; tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước; tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; đất được giao để xây dựng trụ sở theo quy định của pháp luật đất đai; tài sản khác theo quy định của pháp luật); (2) Tài sản được đầu tư, xây dựng, mua sắm từ ngân sách nhà nước, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, quỹ khấu hao tài sản, nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật; (3) Tài sản được

hình thành từ nguồn vốn vay, vốn huy động, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Vì vậy, đối với những tài sản công bằng hiện vật do Nhà nước giao tại điểm (1) từ ngày 1/1/2018 thì mới thực hiện việc giao theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị; đề nghị bạn đọc liên hệ với cơ quan quản lý nhà nước đối với tài sản công tại địa phương (cơ quan tài chính tại địa phương) để được hướng dẫn thực hiện./.