Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh cho biết, với tổng số tiền gần 8.000 tỷ đồng từ giảm chi, trong đó chi đầu tư phát triển là trên 2.500 tỷ đồng, đạt 61% dự toán, giảm 11% so với cùng kỳ; chi thường xuyên trên 4.900 tỷ đồng, đạt 68% dự toán, tăng 1% cùng kỳ.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ninh, đến hết tháng 9/2014, thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 26.000 tỷ đồng, đạt 80% dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ. Cụ thể, thu về hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 14.200 tỷ đồng, đạt 76% dự toán, tăng 10% cùng kỳ; thu nội địa (phần cân đối ngân sách) đạt trên 11.600 tỷ đồng, đạt 85% dự toán, tăng 18% cùng kỳ; các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách nhà nước là 140 tỷ đồng, bằng 113% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ.

Về hoạt động của các ngân hàng, báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tổng nguồn vốn hoạt động của các ngân hàng đến ngày 30/9/2014 đạt 82.000 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ; Doanh số cho vay ước đạt 104.500 tỷ đồng, tăng 20,7% cùng kỳ; Tổng dư nợ vốn tín dụng 9 tháng đạt 63.100 tỷ đồng, tăng 0,3% so với ngày 31/12/2013./.

Đỗ Vinh