loc nuoc

Hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam kỳ vọng giúp khoa học trong nước phát triển. Trong ảnh: sản xuất nước sạch theo công nghệ Israel, tại nhà máy sữa TH, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Ảnh: Thanh Bình

Theo đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (gọi tắt là Liên hiệp hội) là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, có chức năng tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, ở trong và ngoài nước. Liên hiệp hội là thành viên của Mặt trận Tổ quốc.

Liên hiệp hội có hệ thống gồm hai cấp: Trung ương và các tỉnh, thành phố (trực thuộc Trung ương- địa phương).

Bộ Tài chính cân đối kinh phí ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm ở mức tối đa phù hợp với khả năng ngân sách, đảm bảo các điều kiện để Liên hiệp hội thực hiện nhiệm vụ được giao và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

NSNN đảm bảo kinh phí hoạt động cho Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam ở Trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách, bao gồm:

Kinh phí đảm bảo cho hoạt động tổ chức bộ máy và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến việc tập hợp, đoàn kết, tạo môi trường hoạt động cho trí thức khoa học và công nghệ của liên hiệp ở Trung ương và các địa phương, được xác định căn cứ chỉ tiêu biên chế đã được cơ quan có thẩm quyền giao và định mức phân bổ chi quản lý hành chính.

Kinh phí để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; kinh phí để thực hiện nhiệm vụ thông tin và phổ biến kiến thức, các chương trình, đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, dự án điều tra cơ bản, dự án về lĩnh vực môi trường; kinh phí để thực hiện nhiệm vụ tôn vinh trí thức nhằm khuyến khích và thúc đẩy sáng tạo và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khác.

Căn cứ vào nhu cầu về trụ sở, tài sản, trang thiết bị và phương tiện làm việc, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật ở Trung ương xây dựng đề án đảm bảo điều kiện hoạt động, trình Thủ tướng chính phủ. Ở cấp địa phương, Liên hiệp hội trình chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt làm căn cứ để cơ quan tài chính bố trí kinh phí trong dự toán NSNN hàng năm để thực hiện.

Hàng năm, NSNN cân đối kinh phí để đầu tư mua sắm các phương tiện phục vụ cho hoạt động của liên hiệp ở Trung ương và địa phương, theo quy định về phân cấp ngân sách.

Tài sản được Nhà nước giao cho Liên hiệp hội quản lý, sử dụng hoặc được NSNN đầu tư xây dựng, mua sắm thuộc sở hữu của Nhà nước. Việc quản lý, sử dụng tài sản những này được thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Trường hợp các hội thành viên thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao thì Liên hiệp hội ở Trung ương và các địa phương ký hợp đồng và giao kinh phí cho hội thành viên, để thực hiện. Kinh phí được bố trí trong dự toán NSNN hàng năm của Liên hiệp hội.

Nguồn kinh phí khác: hàng năm, Liên hiệp hội ở Trung ương và các địa phương huy động các nguồn kinh phí đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Vũ Long