kế toán áp dụng cho CTCK

Ảnh minh họa.

Theo đó, Thông tư 210 quy định các nội dung liên quan đến chứng từ kế toán, tài khoản kế toán và phương pháp kế toán, sổ kế toán, mẫu Báo cáo tài chính, phương pháp lập và trình bày Báo cáo tài chính áp dụng đối với công ty chứng khoán (CTCK) thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Tại Điều 3, Thông tư quy định, CTCK tuân thủ nguyên tắc kế toán và phương pháp kế toán quy định tại Luật Kế toán, các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, các văn bản pháp luật có liên quan và các quy định cụ thể của Thông tư hướng dẫn kế toán này.

Đồng thời, quy định những đặc thù áp dụng trong công tác kế toán đối với CTCK. Những nội dung về chế độ chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính không hướng dẫn trong Thông tư này, CTCK áp dụng theo Chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành.

Thông tư 210 nêu rõ, mọi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến hoạt động của CTCK đều phải lập chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán chỉ lập một lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Nội dung chứng từ kế toán phải đầy đủ các chỉ tiêu, phải rõ ràng, trung thực với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Chữ viết trên chứng từ phải rõ ràng, không tẩy xoá, không viết tắt. Số tiền viết bằng chữ phải khớp, đúng với số tiền viết bằng số. Các chứng từ kế toán được lập bằng máy vi tính phải đảm bảo nội dung quy định cho chứng từ kế toán.

Cùng với đó, mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ mới có giá trị thực hiện. Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.

Chữ ký của người đứng đầu của CTCK (Tổng Giám đốc, Giám đốc hoặc người được ủy quyền), của kế toán trưởng (hoặc người được ủy quyền) và dấu đóng trên chứng từ phải phù hợp với mẫu dấu và chữ ký còn giá trị đã đăng ký tại NHTM. Chữ ký của kế toán viên trên chứng từ phải giống chữ ký đã đăng ký với kế toán trưởng.

Thông tư còn có những quy định rất cụ thể, chẳng hạn như: Kế toán trưởng (hoặc người được ủy quyền) không được ký “thừa uỷ quyền” của người đứng đầu CTCK. Người được ủy quyền không được uỷ quyền lại cho người khác.

Khác với nhiều đơn vị khác, các CTCK phải mở sổ đăng ký mẫu chữ ký của các nhân viên kế toán, kế toán trưởng (và người được ủy quyền), Tổng Giám đốc, Giám đốc (và người được ủy quyền) liên quan đến hoạt động của CTCK. Sổ đăng ký mẫu chữ ký phải đánh số trang, đóng dấu giáp lai do người đứng đầu tổ chức (hoặc người được uỷ quyền) quản lý để tiện kiểm tra khi cần. Mỗi người phải ký ba chữ ký mẫu trong sổ đăng ký.

Việc phân cấp ký trên chứng từ kế toán do Tổng Giám đốc, Giám đốc CTCK quy định phù hợp với luật pháp, yêu cầu quản lý, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, an toàn tài sản của CTCK.

Thông tư này còn quy định rất chi tiết về hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho CTCK, chế độ sổ kế toán, hệ thống báo cáo tài chính áp dụng với CTCK...

Ngoài ra, Thông tư còn bao gồm 5 phụ lục chi tiết về danh mục chứng từ và một số mẫu chứng từ kế toán; hệ thống tài khoản kế toán; trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nhật ký chung; danh mục hệ thống sổ kế toán; mẫu và giải thích báo cáo tài chính áp dụng cho CTCK.

Xem chi tiết Thông tư 210 và các phụ lục 1, 2, 3A, 3B, 4./.

Đàm Tuấn