bảo hiểm xã hội

Ảnh TL minh họa

Quyết định có các quy định mới về mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Theo đó, đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do đơn vị quyết định thì mức tiền lương tháng đóng BHXH là tiền lương ghi trong hợp đồng lao động, cụ thể như sau:

Từ 1/1/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định pháp luật về lao động; Từ 1/1/2018, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định pháp luật về lao động.

Theo quy định trước đây, mức đóng BHXH chỉ tính trên mức tiền lương, tiền công hàng tháng ghi trên hợp đồng lao động, mà không quy định rõ đóng thêm các khoản phụ cấp lương hay khoản bổ sung khác.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc mà cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/12/2015 và thay thế Quyết định 1111/QĐ-BHXH năm 2011, bãi bỏ Điều 1 Quyết định số 1018/QĐ-BHXH năm 2014./.

Khánh Huyền