doanh nghiệp nhà nước

Ảnh T.L minh họa

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, tại Điều 18 và Điều 19 Thông tư 158/2013/TT-BTC quy định, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty tại doanh nghiệp nhà nước, Người đại diện vốn nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước có trách nhiệm lập các báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2015 gửi cho chủ sở hữu, cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp cùng cấp.

Thời điểm nộp báo cáo cùng với thời điểm nộp báo cáo tài chính năm 2015 theo quy định của chế độ kế toán đối với doanh nghiệp nhà nước và trước 31/3/2016 đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Trên cơ sở báo cáo đánh giá tình hình tài chính của các đơn vị, cơ quan đại diện chủ sở hữu lập báo cáo giám sát tài chính và báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công gửi về Bộ Tài chính trước ngày 31/5/2016.

Cũng theo Bộ Tài chính, tại khoản 3 Điều 18 Thông tư số 158/2013/TT-BTC quy định, doanh nghiệp nhà nước gửi báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại của năm 2015 cho chủ sở hữu và cơ quan quản lý tài chính doanh nghiệp cùng cấp vào trước ngày 30/4/2016.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện thẩm định và gửi kết quả xếp loại năm 2015 của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực được phân công cho Bộ Tài chính trước ngày 31/05/2016.

Đồng thời để đảm bảo công tác tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo tiến độ quy định, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các doanh nghiệp nhà nước và có vốn nhà nước thực hiện gửi báo cáo theo đúng các thời hạn nêu trên.

Việc thực hiện báo cáo giám sát tài chính và báo cáo đánh giá hiện quả hoạt động doanh nghiệp từ năm tài chính 2016 trở đi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

N.P