Cụ thể, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Địa ốc Sài Gòn trong nửa đầu năm 2021 ghi nhận mức âm hơn 4,3 tỷ đồng, tăng khoảng 39% so với mức âm gần 6 tỷ đồng theo báo cáo tự lập.

Giải thích về việc này, công ty cho biết, mức lỗ giảm thấp hơn sau kiểm toán do công ty cập nhật lại số liệu của các công ty con và công ty liên kết.

Tuy nhiên, so với trước đó 1 năm thì lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán của doanh nghiệp này bị sụt giảm mạnh do lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2020 ghi nhận dương 101,8 tỷ đồng.

Một trong những lý do lợi nhuận nửa đầu năm 2020 đạt cao là do trong giai đoạn này công ty có khoản doanh thu hoạt động tài chính lên tới 143,2 tỷ đồng. Đây cũng là khoản thu nhập đóng góp chủ yếu cho lợi nhuận năm 2020 của Địa ốc Sài Gòn, mặc dù doanh thu nửa đầu năm 2020 của doanh nghiệp này không phải là quá cao.

Doanh thu thuần nửa đầu năm 2020 đạt 32,5 tỷ đồng; sang nửa đầu năm 2021, doanh thu thuần sụt giảm khoảng 8% với kết quả hơn 30 tỷ đồng.

Địa ốc Sài Gòn có vốn chủ sở hữu là 739 tỷ đồng, nợ phải trả 1.187 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn là 980 tỷ đồng. 3 khoản chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu nợ của công ty là khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn với 385 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn với 236 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 264 tỷ đồng./.

Chí Tín