xe công

Việc khoán kinh phí sử dụng xe công đã góp phần tiết kiệm cho NSNN.

Theo Bộ Tài chính, thông tư đã cập nhật các nội dung mới nhất theo tinh thần tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương.

Đánh giá trên cơ sở so sánh số chi thực tế với dự toán

Ông Phạm Văn Trường, Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, Thông tư 129 quy định cụ thể các tiêu chí; hướng dẫn chấm điểm các tiêu chí nhằm đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên một cách định lượng; gắn với các chỉ tiêu chi thường xuyên NSNN, tinh giản biên chế, khoán xe công theo quy định của cấp có thẩm quyền.

Theo thông tư, căn cứ để đánh giá kết quả THTK, CLP dựa trên chỉ tiêu tiết kiệm tại Chương trình tổng thể về THTK, CLP của Chính phủ hàng năm. Đồng thời, còn căn cứ vào kết quả tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên trên cơ sở so sánh số chi thực tế với dự toán chi thường xuyên đã được duyệt của các nhiệm vụ đã hoàn thành trong năm ngân sách và đảm bảo chất lượng.

Theo ông Phạm Văn Trường, thông tư đã cập nhật các nội dung mới nhất theo tinh thần tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương như đưa thêm tiêu chí tinh giản biên chế, giảm số lượng đơn vị sự nghiệp để làm căn cứ đánh giá kết quả THTK, CLP.

Ngoài các căn cứ trên, việc đánh giá còn dựa vào thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong chi thường xuyên; kết quả giảm số hợp đồng; thực hiện cơ chế tự chủ…

Bên cạnh đó, Thông tư 129 cũng hướng dẫn các bộ, địa phương phương thức tổng hợp, đánh giá kết quả chấm điểm THTK, CLP theo các cấp: hướng dẫn tại cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách; tại cơ quan, đơn vị dự toán ngân sách có đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực thuộc; tại ngân sách cấp xã; ngân sách cấp huyện và tại UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các bộ, cơ quan trung ương.

Quy định rõ chỉ tiêu chấm điểm của từng cấp

Ông Trường cũng cho biết, ngoài các hướng dẫn trên, Thông tư 129 còn quy định các chỉ tiêu để chấm điểm, đánh giá kết quả THTK, CLP của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cấp NSNN.

Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách và ngân sách cấp xã, thực hiện chấm điểm một số chỉ tiêu như: Kết quả tiết kiệm một số chỉ tiêu cụ thể gắn với chi hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị (chi sách, báo, tạp chí, chi tổ chức hội nghị, hội thảo...); thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe ô tô đối với các chức danh lãnh đạo có tiêu chuẩn sử dụng xe ô tô khi đi công tác theo quy định của pháp luật (nếu có). Cùng với đó là kết quả thực hiện chỉ tiêu giảm biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN; giảm số hợp đồng lao động không đúng quy định trong đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị đã tự chủ tài chính); kết quả tiết kiệm kinh phí chi thường xuyên và đánh giá việc thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ trong chi thường xuyên.

Đối với các đơn vị dự toán ngân sách có đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực thuộc (trừ bộ, cơ quan trung ương, UBND các cấp) chấm điểm theo các chỉ tiêu: kết quả tiết kiệm dự toán chi thường xuyên, kết quả chấm điểm THTK, CLP của đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp và công tác tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, thanh tra THTK, CLP.

Đối với ngân sách cấp huyện, UBND cấp huyện có trách nhiệm đánh giá kết quả THTK, CLP trong chi thường xuyên của đơn vị mình, bao gồm các chỉ tiêu: Kết quả tiết kiệm dự toán chi thường xuyên; kết quả THTK, CLP của các đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp và ngân sách cấp xã; kết quả thực hiện giảm biên chế theo kế hoạch, chỉ tiêu được cấp có thẩm quyền giao và kết quả tuyên truyền, phổ biến, kiểm tra, thanh tra trong THTK, CLP.

Các bộ, cơ quan trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chấm điểm đánh giá kết quả THTK, CLP của bộ, cơ quan trung ương, địa phương mình theo các chỉ tiêu: Công tác chỉ đạo, điều hành trong THTK, CLP; kết quả cụ thể về THTK, CLP trong chi thường xuyên; kết quả THTK, CLP của đơn vị dự toán cấp dưới trực tiếp (gồm kết quả chấm điểm của các đơn vị dự toán ngân sách cấp dưới trực tiếp và tỷ lệ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc loại hình tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư); kết quả chấm điểm THTK, CLP của ngân sách cấp huyện và công tác tuyên truyền phổ biến, kiểm tra, thanh tra, THTK, CLP.

Cùng với đó, thông tư quy định bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ở Trung ương, chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện đánh giá kết quả THTK, CLP đảm bảo phù hợp với quy định tại thông tư này và thực tế của bộ, ngành, địa phương. Đồng thời, chỉ đạo triển khai, giám sát, kiểm tra và chịu trách nhiệm việc đánh giá kết quả THTK, CLP của các bộ, ngành, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

Thông tư cũng quy định, báo cáo chấm điểm kết quả đánh giá THTK, CLP trong chi thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương được tổng hợp cùng với báo cáo THTK, CLP hàng năm của bộ, ngành, địa phương gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung vào báo cáo kết quả THTK, CLP của Chính phủ.

Bùi Tư