Ngoài nội dung trên, ĐHCĐ SII còn thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với chỉ tiêu tổng doanh thu 1.031,2 tỷ đồng; lợi nhuận từ công ty liên kết 9,1 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 68,3 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 60,6 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2015, SII báo cáo thực hiện tổng doanh thu 613,3 tỷ đồng, vượt 116% kế hoạch (283,5 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 119 tỷ đồng, vượt 588% kế hoạch (17,3 tỷ đồng) và tăng 782% so với năm 2014 (13,5 tỷ đồng); tổng tài sản đạt 2.888,1 tỷ đồng, tăng 1.862 tỷ đồng so với năm 2014. Trong đó, tiền và tương đương tiền tăng 191,2 tỷ đồng, lên 331,8 tỷ đồng.

Nguyên nhân tăng mạnh được SII giải trình chủ yếu do doanh thu từ hoạt động cấp nước tại các công ty con tăng, CTCP Cấp nước Sài Gòn – Pleiku hoạt động lại từ quý 3/2015, doanh thu cung cấp dịch vụ tăng đột biến do các hợp đồng thương mại cung cấp dịch vụ cho dự án Củ Chi (490 tỷ đồng), cổ tức được chia từ khoản đầu tư vào CTCP BOO Nước Thủ Đức…/.

Đỗ Doãn