Doanh thu thuần quý II/2022 của SMC đạt 6.620 tỷ đồng, tăng so với kết quả 5.952 tỷ đồng cùng kỳ năm trước; doanh thu thuần 6 tháng cũng tăng so với cùng kỳ và 13.250 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 11.022 tỷ đồng).

SMC: Lợi nhuận quý II “rơi tự do”
Nợ phải trả của SMC có xu hướng tăng mạnh trong nửa đầu 2022. Ảnh: T.L
Lợi nhuận trước thuế quý II của Vicostone ước giảm 16,91% so với cùng kỳ năm 2021 Công ty Pin ắc quy miền Nam (PAC): Lợi nhuận tăng, nợ cũng tăng

Tuy doanh thu tăng, nhưng lợi nhuận quý II/2022 và 6 tháng đầu năm 2022 tuột dốc rất mạnh.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế quý II/2022 chỉ đạt 42,5 tỷ đồng, giảm mạnh 92% so với kết quả 525 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm là 123 tỷ đồng, giảm hơn 83% so với cùng kỳ.

Một trong những lý do khiến lợi nhuận giảm mạnh là do công ty phải tăng mạnh chi phí tài chính. Chi phí tài chính quý II/2022 ghi nhận 110 tỷ đồng, trong khi chi phí này trong quý II/2021 chỉ là 12,6 tỷ đồng. Chi phí tài chính lũy kế 6 tháng đầu năm là hơn 172 tỷ đồng, cùng kỳ chỉ là hơn 75 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 6 tháng đầu năm, nợ phải trả của công ty tăng từ 6.587 tỷ đồng thời điểm đầu năm lên 8.592 tỷ đồng. Nợ phải trả theo đó đã lớn gấp 3,4 lần so với vốn chủ sở hữu.

Quy mô hàng tồn kho tăng từ 2.544 tỷ đồng đầu năm lên 3.372 tỷ đồng vào giữa năm. Trong nửa đầu năm 2022, công ty cũng phải tăng trích lập giảm giá hàng tồn kho, với con số dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng từ 119 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm lên 170 tỷ đồng vào giữa năm./.