Theo Nghị định 11/2022/NĐ-CP (Nghị định 11), gạo thơm là loại gạo thuộc danh mục quy định tại điểm 8 tiểu mục 1 mục B Phụ lục 2-A của Hiệp định EVFTA. Danh mục gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại của Hiệp định EVFTA; danh mục gạo thơm xuất khẩu sang Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (UK) được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại của Hiệp định UKVFTA.

Sửa quy định về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu
Thu hoạch vụ mùa phục vụ xuất khẩu. Ảnh: TL minh họa

Về hồ sơ đề nghị chứng nhận chủng loại gạo thơm bao gồm: Mẫu giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm được kê khai đầy đủ thông tin từ mục 1 đến mục 9 theo mẫu quy định tại phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 103/2020/NĐ-CP đối với gạo thơm xuất khẩu sang EU, hoặc Phụ lục VIa ban hành kèm theo nghị định này đối với gạo thơm xuất khẩu sang UK.

Về trình tự thực hiện chứng nhận chủng loại gạo thơm, nghị định nêu rõ: Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức thẩm định và chứng nhận vào giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm quy định, trường hợp không chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nghị định 11 cũng sửa quy định về trách nhiệm của Cục Trồng trọt như sau: Công bố trên Cổng thông tin điện tử của Cục Trồng trọt danh sách tổ chức khảo nghiệm; tên tổ chức, cá nhân được chứng nhận chủng loại gạo thơm, giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm đã cấp hoặc hủy bỏ; danh mục chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang EU được cập nhật sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại Hiệp định EVFTA; danh mục gạo thơm xuất khẩu sang UK được cập nhật sửa đổi, bổ sung theo Quyết định của Ủy ban Thương mại Hiệp định UKVFTA.

Nghị định 11 cũng quy định về điều khoản chuyển tiếp, theo đó, gạo thơm được sản xuất trước ngày nghị định này có hiệu lực thi hành để xuất khẩu sang UK, thì hồ sơ đề nghị chứng nhận chủng loại gạo thơm của tổ chức, cá nhân thực hiện theo điểm a khoản 1 Điều 7 Nghị định số 103/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 1 Nghị định này; hồ sơ đề nghị chứng nhận lại chủng loại gạo thơm thực hiện theo điểm a khoản 2 Điều 8 Nghị định số 103/2020/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị định này đến hết ngày 31/3/2022./.