Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc gặp.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ giữa 3 đảng và nhân dân 3 nước Việt Nam - Campuchia - Lào trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và cả 3 đảng, 3 nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng CPP Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, nhất là công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế - xã hội; trao đổi về tình hình thế giới, khu vực nổi lên gần đây và những nội dung 3 bên cùng quan tâm; đánh giá kết quả hợp tác giữa 3 đảng, 3 nước trong thời gian qua. Lãnh đạo 3 đảng thống nhất những định hướng lớn cho quan hệ hợp tác giữa 3 đảng, 3 nước trên các lĩnh vực vì lợi ích chung của nhân dân 3 nước trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen.

3 nhà lãnh đạo chúc mừng những thành tựu quan trọng và toàn diện mà 3 nước đã đạt được, bày tỏ vui mừng và đánh giá quan hệ hợp tác giữa 3 đảng và nhân dân 3 nước ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, trong đó quan hệ chính trị tiếp tục được tăng cường, hợp tác quốc phòng - an ninh được thúc đẩy hiệu quả, hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - giáo dục kỹ thuật có bước chuyển biến tích cực.

3 người đứng đầu của 3 đảng tiếp tục nhấn mạnh truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau giữa 3 đảng và nhân dân 3 nước là tài sản quý giá, là một trong những nhân tố quan trọng nhất, nguồn sức mạnh to lớn nhất đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước của mỗi đảng, mỗi nước hiện nay, đồng thời khẳng định cùng nhau tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân 3 nước, nhất là thế hệ trẻ giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Campuchia - Lào.

Chú thích ảnh
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng CPP Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith nhất trí, trong bối cảnh tình hình hiện nay, 3 đảng, 3 nước cần tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, tiếp tục coi quan hệ giữa 3 đảng là nòng cốt, định hướng cho tổng thể quan hệ giữa 3 nước; củng cố trụ cột về quốc phòng - an ninh, tăng cường hợp tác trong công tác đối ngoại; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, du lịch, nông nghiệp; thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Đảng và Nhà nước, mặt trận, các tổ chức nhân dân và các địa phương của 3 nước trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước.

3 bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nghiên cứu thiết lập một số cơ chế hợp tác mới nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa 3 đảng, 3 nước vì lợi ích của nhân dân của 3 nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.