Tăng hiệu quả quản lý dự trữ quốc gia qua thanh tra chuyên ngành
Nguồn: Tổng cục Dự trữ Nhà nước. Đồ họa: Phương Anh

Lồng ghép nhiều nội dung để tiết kiệm nhân lực, chi phí

Theo ông Vũ Ngọc Khánh - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Thanh tra - kiểm tra, Tổng cục DTNN, đến nay hệ thống thanh tra chuyên ngành của DTNN đã ngày một lớn mạnh. Từ chỗ, trước năm 2009 thanh tra chỉ là một bộ phận thuộc Ban Chính sách của Cục DTQG với 4 - 5 cán bộ, đến nay đã được tổ chức quản lý theo hệ thống gồm Vụ Thanh tra Kiểm tra tại Tổng cục DTNN và các phòng thanh tra, kiểm tra tại 22 cục DTNN khu vực với trên 100 cán bộ làm công tác thanh tra chuyên ngành.

Trong năm 2023, Tổng cục DTNN đã hoàn thành 100% các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Nội dung các cuộc thanh tra, kiểm tra tập trung vào thanh tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch mua, bán, nhập, xuất và công tác bảo quản hàng DTQG; tổ chức xuất hàng DTQG cho các địa phương theo quyết định của cấp có thẩm quyền; công tác đầu tư xây dựng cơ bản; công tác đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa DTQG. Với phương châm “phòng hơn chống”, nên qua kiểm tra, thanh tra đã phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các sai phạm trong công tác quản lý DTQG.

"Phần lớn các cuộc kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, kết quả kiểm tra có tác dụng phòng ngừa sai phạm và chấn chỉnh công tác quản lý, công tác chỉ đạo điều hành, giữ gìn kỷ cương, nâng cao hiệu lực trong việc thực thi chính sách, pháp luật. Đặc biệt, chất lượng các cuộc kiểm tra được nâng lên, các kiến nghị, kết luận thanh tra đã được các đối tượng thanh tra, kiểm tra chấp hành sửa chữa và khắc phục kịp thời" - ông Vũ Ngọc Khánh nhận xét.

Tổng cục DTNN duy trì thực hiện chế độ tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh và công tác phòng, chống tham nhũng đảm bảo theo quy định; kịp thời triển khai, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bám sát kế hoạch, Tổng cục DTNN đã lập kế hoạch chi tiết các cuộc thanh tra, kiểm tra theo từng tháng và phân công trưởng đoàn, cán bộ công chức tham gia đoàn; chủ động khảo sát tất cả các đối tượng thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt; tập trung vào những lĩnh vực dễ nảy sinh sai phạm, đặc biệt đã có phát hiện các dạng sai phạm trong công tác quản lý hàng DTQG. Nhiều nội dung thanh tra được lồng ghép một cách khoa học trong mỗi cuộc thanh tra, góp phần tiết kiệm chi phí và nhân lực.

Tập trung thanh tra, kiểm tra lĩnh vực dễ xảy ra tiêu cực

Đoàn Kiểm tra mùa Xuân Cục DTNN khu vực Thanh Hóa kiểm tra công tác bảo quản lương thực, vệ sinh tại điểm kho.

Ông Vũ Ngọc Khánh cho biết, trong năm 2024, Tổng cục DTNN sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát theo hướng tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nơi có nhiều đơn thư tố cáo, khiếu nại, dư luận quan tâm, để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý tiêu cực phát sinh trong quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, quản lý, điều hành DTQG.

Vụ Thanh tra - Kiểm tra Tổng cục DTNN đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra chuyên ngành chính thức đã được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 2716/QĐ-BTC ngày 8/12/2023.

Theo đó, trong năm 2024, Tổng cục DTNN sẽ thực hiện thanh tra công tác quản lý hàng DTQG tại Bộ Công an; thanh tra công tác xuất cấp, tiếp nhận, phân phối, bảo quản và sử dụng hàng DTQG (các loại hạt giống và thuốc thú y) tại tỉnh Thừa Thiên Huế; các đơn vị sử dụng hàng DTQG và các đơn vị có liên quan; xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2025 của Tổng cục DTNN.

Tổng cục DTNN sẽ thực hiện 5 cuộc kiểm tra nội bộ đã được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 2865/QĐ-BTC ngày 28/12/2023 về kế hoạch kiểm tra, kiểm toán, giám sát nội bộ năm 2024 về công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản công, đầu tư xây dựng đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo quy định và các hướng dẫn của Bộ Tài chính; xác minh tài sản, thu nhập năm 2024 theo Kế hoạch của Bộ Tài chính giao; thực hiện các chế độ báo cáo thường xuyên và đột xuất theo quy định.

Đặc biệt, Luật Thanh tra năm 2022 ra đời, cùng với 2 nghị định của chính phủ là Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; Nghị định số 03/2024/NĐ-CP quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của có quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, qua đó, Vụ Thanh tra - Kiểm tra (Tổng cục DTNN) được chuyển đổi từ bộ phận tham mưu công tác thanh tra của cơ quan nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thành cơ quan thanh tra DTNN. Tổng cục DTNN sẽ sắp xếp, tổ chức bộ máy thanh tra DTNN, đồng thời xây dựng, bổ sung và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành DTQG.

Bên cạnh đó, sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hỗ trợ cán bộ đi đào tạo nâng cao, tập huấn ngắn hạn, dài hạn để có trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cao nhằm đảm bảo chất lượng các cuộc thanh tra, kiểm tra đủ về chiều sâu và chiều rộng; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho cán bộ công, chức để yên tâm, giữ vững lòng tin, bản lĩnh chính trị, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tổng cục DTNN sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dự thảo báo cáo kết quả và kết luận thanh tra, dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra; rút ngắn thời gian lưu hành kết luận thanh tra, thời gian thông báo kết quả kiểm tra.

Kiểm tra, giám sát thường xuyên

Tổng cục DTNN chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra và giám sát thường xuyên theo quy định và yêu cầu quản lý; tiếp tục tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong ngành thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2024.