HSX cho biết, ngày 17/2/2014 đã nhận được Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của HDG ngày 12/4/2014. Như vậy công ty đã họp Đại hội cổ đông vào ngày 12/4/2014 mà tới ngày 17/4/2014 mới thực hiện công bố thông tin.

Theo quy định tại điểm 1.3 khoản 1 điều 8 Thông tư 52/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: Công ty phải công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi thông qua các Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội cổ đông (kèm theo biên bản họp Đại hội cổ đông hoặc Biên bản kiểm phiếu) theo quy định tại điều 96 của Luật Doanh nghiệp.

Như vậy, công ty chưa thực hiện đúng quy định về công bố thông tin, HSX nhắc nhở và yêu cầu công ty có văn bản giải trình về việc chậm công bố thông./.

Hồng Quyên