nguoi cao tuoi

Chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại địa phương.

Cụ thể, ông Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính, làm thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thay ông Huỳnh Quang Hải.

Bà Phan Thị Mỹ Linh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, làm thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam thay ông Đỗ Đức Duy.

Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hòe, làm thành viên Ủy ban Quốc gia người cao tuổi Việt Nam thay ông Trần Xuân Nhĩ.

Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam là tổ chức liên ngành, có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo, phối hợp các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Ngoài nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xây dựng chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi, Ủy ban còn giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và đánh giá hoạt động của các bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện pháp luật, chính sách của Nhà nước đối với công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Ủy ban giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương, các đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với người cao tuổi; thực hiện chỉ đạo các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực về người cao tuổi; tổng hợp và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

Theo TTXVN