Cụ thể, công ty NVC bị hủy niêm yết 16 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết bị hủy theo mệnh giá là 160 tỷ đồng. Nguyên nhân do kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục 2011, 2012, 2013. Đồng thời lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2013 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013. Thời gian bị hủy niêm yết của cổ phiếu NVC là ngày 26/5/2014 và ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là 23/5/2014.

YBC bị hủy niêm yết 4,8 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết bị hủy theo mệnh giá là hơn 48 tỷ đồng. Nguyên nhân do kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 03 năm liên tục 2011, 2012, 2013.

ILC bị hủy niêm yết hơn 4 triệu cổ phiếu với tổng giá trị niêm yết bị hủy theo mệnh giá là 40 tỷ đồng. Nguyên nhân do kết quả sản xuất, kinh doanh bị thua lỗ trong 3 năm liên tục 2011, 2012, 2013. Đồng thời lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2013 theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013.

Cổ phiếu của YBC và cổ phiếu của ILC bị buộc phải hủy niêm yết từ ngày 28/5/2014 và ngày giao dịch cuối cùng tại HNX là 27/5/2014./.

Hồng Quyên